Biên bản cuộc họp công ty

docx2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 1828 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản cuộc họp công ty, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY ……………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Số: …. /BB – Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ***** --------                         BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG TY …………… (V/v …………. ) Hôm nay, vào lúc …..giờ, ngày tại Công ty Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày Địa chỉ trụ sở chính: Công ty tiến hành họp Nội dung, chương trình họp: Thành phần tham dự gồm có: 1. Ông 2. Bà Chủ toạ: Thư ký: Diễn biến cuộc họp: Các quyết định được thông qua: Biểu quyết: - Số phiếu tán thành: % số phiếu - Số phiếu không tán thành: phiếu Cuộc họp kết thúc lúc …… giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản. Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thư ký Chủ tọa Các thành viên ký tên (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_cuoc_hop_cty_994.docx