Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 1355 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 02/CC (Ban hành kèm theo Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày … tháng… năm … BIÊN BẢN Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Hôm nay, hồi ......... ...giờ ....... ngày ........ tháng ........... năm ............. Tại……………………………………………………………................... Thực hiện Quyết định cưỡng chế số: ....ngày .... tháng .....năm ......của... 1. Chúng tôi gồm: (1) ....................................... Chức vụ: ............................ đơn vị ............ (2)........................................ Chức vụ: ………………....... đơn vị............. (3).........................................Chức vụ: ............................... đơn vị ........... 2. Với sự chứng kiến của: (1) Ông (bà/đại diện tổ chức):...................................... ...........................; Quốc tịch: ..................................................................................................; Nghề nghiệp: .............................................................................................; Giấy CMND hoặc hộ chiếu số:.............. Ngày cấp................. Nơi cấp … 3. Đã tiến hành cưỡng chế để thi hành quyết định hành chính thuế đối với: ông (bà)/ tổ chức .................................................................................................. Địa chỉ:...………......................................................................................... Nghề nghiệp: ....…....................................................................................... Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: ......... Ngày cấp ......... Nơi cấp ...…....... 4. Biện pháp cưỡng chế:............................................................................... (1) Kết quả cưỡng chế như sau (ghi rõ tên tài sản theo Biên bản tài sản bị kê biên - Mẫu 03 và tình trạng của từng loại tài sản): .................................................................................................................... …………………………………………………………………………… (2) Sơ bộ ước tính giá trị tài sản là (ghi từng loại tài sản và tổng giá trị ước tính): ............................................................................................................. 5. Việc cưỡng chế kết thúc vào lúc .... giờ .....ngày .... tháng ... năm ........ 6. Quá trình cưỡng chế ông, (bà)/tổ chức:.................................đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 7. Biên bản được lập thành ...... bản, mỗi bản gồm ......... trang không tách rời; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho.....(kèm theo Biên bản niêm phong tài sản bị kê biên-nếu có)................ 8. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. 9. Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ................................................................ NGƯỜI BỊ CƯỠNG CHẾ ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHỐI HỢP (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • doc02-CC.doc
Mẫu đơn liên quan