Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 15/12/2014 | Lượt xem: 996 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC IV (Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……….., ngày …… tháng ….. năm ….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố … 1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị (viết chữ in hoa): .................................................. - Ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân): .............................................................. - Nơi sinh (đối với cá nhân): ................................................................................ - Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân): Số .................................................. Ngày cấp ………………….. Nơi cấp ..................................................................... - Địa chỉ (nơi thường trú đối với cá nhân): ............................................................. - Điện thoại: ....................................................................................................... 2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): - Họ và tên (viết chữ in hoa): ................................................................................ - Chức vụ: …………………………….. Điện thoại: .................................................. 3. (Nêu chi tiết về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm liên quan tới di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ). 4. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố …. cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho ….. (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép). 5. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong đơn và sẽ hành nghề mua bán di vật; cổ vật, bảo vật quốc gia theo đúng quy định của pháp luật sau khi được cấp chứng chỉ. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức) Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

File đính kèm:

  • pdfnghi_dinh_01_4__4454.pdf