Đơn đề nghị được pháp san bao đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 13/12/2014 | Lượt xem: 1081 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị được pháp san bao đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn đề nghị được phép san bao đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (Tên đơn vị):........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:........................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........ngày .........tháng..........năm........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP SAN BAO ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU Kính gửi: Cục Chăn nuôi Tên đơn vị: .............................................................................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................... Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email: .......................................................... Đề nghị được phép san bao đóng gói cho các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số ................. ngày ................ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: Số TT Tên TĂCN, nguyên liệu TĂCN Số đăng ký nhập khẩu Số thứ tự trong Danh mục Quy cách bao gói nhập khẩu Quy cách bao gói san lẻ 1 2 3 4 ... Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định trong Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. Giám đốc (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdfdon_de_nghi_duoc_phep_san_bao_dong_goi_1124.pdf