Đơn xin đăng ký học lại (Đại học Huế)

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1760 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin đăng ký học lại (Đại học Huế), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Sô: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC HỌC LẠI Kính gửi: - Hiệu trưởng; - Trưởng phòng Đào tạo - CTSV. Tôi tên là:................................................................... Sinh ngày: ........................................... Mã SV:………………….Lớp:…………Hệ…………..Số ĐT liên hệ: ……………………. Xin đăng ký học lại học phần: 1............................................Số ĐVHT/TC: ……….Của học kỳ…….năm học:……………. 2............................................Số ĐVHT/TC: ……….Của học kỳ…….năm học:……………. 3............................................Số ĐVHT/TC: ……….Của học kỳ…….năm học:……………. 4............................................Số ĐVHT/TC: ……….Của học kỳ…….năm học:……………. Vì vậy tôi làm đơn này Kính đề nghị Hiệu trưởng và phòng Đào tạo – CTSV xem xét chấp nhận đề nghị trên. Em xin cam đoan thực hiện tốt các quy định của Trường. Huế, ngày……tháng…….năm….. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Kính gửi: Thầy/ Cô………………………….. Thầy/ Cô………………………….. Thầy/ Cô………………………….. Thầy/ Cô………………………….. Nay giới thiệu sinh viên:…………………………….. Vào học lớp:…………………………………………. Thời gian học: từ ngày……..tháng……...năm……… Huế, ngày……..tháng….….năm….….. TL.HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - CTSV ………………………………………………………………………………………......... XÁC NHẬN Sinh viên:…………………………..…………………..Sinh ngày………………….. Đã đăng ký học lại ………….học phần với tổng số:……..ĐVHT/TC, và nộp số tiền học lại cho bộ phận Kế hoạch – Tài chính là:…………..đ (bằng chữ:…………............ ……) Phòng Đào tạo - CTSV giới thiệu sinh viên vào lớp kể ngày……tháng……năm…… BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Ghi chú: Sinh viên nộp lại 1 bản cho giáo viên giảng dạy ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (Dùng cho sinh viên đăng ký học cải thiện điểm) Kính gửi: - Hiệu Trưởng; - Trưởng phòng Đào tạo - CTSV. Tôi tên là:................................................................... Sinh ngày: ........................................... Mã SV:………………….Lớp:…………Hệ…………..Số ĐT liên hệ: ……………………. Xin đăng ký học lại học phần: 1............................................Số ĐVHT/TC: ……….Của học kỳ…….năm học:……………. 2............................................Số ĐVHT/TC: ……….Của học kỳ…….năm học:……………. 3............................................Số ĐVHT/TC: ……….Của học kỳ…….năm học:……………. Tôi cam đoan đã đạt yêu cầu về điều kiện môn học tiên quyết của các môn học đăng ký ở trên và đã đọc Quy định của Trường Đại học Luật về việc học cải thiện điểm. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (Lưu ý: Khi đăng ký học cải thiện điểm, điểm môn học cũ sẽ bị huỷ bỏ và sẽ được thay thế bằng điểm môn học cải thiện điểm). Sinh viên chỉ được đăng ký học cải thiện điểm một lần cho mỗi môn học. Huế, ngày …… tháng …… năm …. Kính gửi: Thầy/ Cô………………………….. Sinh viên Thầy/ Cô…………………………. .(Ký, ghi rõ họ, tên) Thầy/ Cô………………………….. Thầy/ Cô………………………….. Nay giới thiệu sinh viên:…………………………….. Vào học lớp:…………………………………………. Thời gian học: từ ngày……..tháng……...năm……… Huế, ngày……..tháng….….năm….….. TL.HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - CTSV ………………………………………………………………………………………......... XÁC NHẬN Sinh viên:…………………………..…………………..Sinh ngày………………….. Đã đăng ký học cải thiện ………….học phần với tổng số:……..ĐVHT/TC, và nộp số tiền học lại cho bộ phận Kế hoạch – Tài chính là:……………..đ (bằng chữ:………………………………) Phòng Đào tạo - CTSV giới thiệu sinh viên vào lớp kể ngày……tháng……năm…… BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Ghi chú: Sinh viên nộp lại 1 bản cho giáo viên giảng dạy CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC CÁC HỌC PHẦN CÒN THIẾU(Chuyển trường) Kính gửi: - Hiệu trưởng; - Trưởng phòng Đào tạo - CTSV. Tôi tên là:................................................................... Sinh ngày: ........................................... Hiện đang học lớp: ………………Hệ…………..Số ĐT liên hệ: ………………………….. Xin đăng ký học các học phần: 1..................................................Số TC: ……….Của học kỳ…….năm học:……………. 2..................................................Số TC: ….……Của học kỳ…….năm học:……………. 3..................................................Số TC: ….……Của học kỳ…….năm học:……………. Vì vậy tôi làm đơn này Kính đề nghị Hiệu trưởng và phòng Đào tạo – CTSV xem xét chấp nhận đề nghị trên. Em xin cam đoan thực hiện tốt các quy định của Khoa. Huế, ngày……tháng…….năm….. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Kính gửi: Thầy/ Cô………………………….. Thầy/ Cô………………………….. Thầy/ Cô………………………….. Nay giới thiệu sinh viên:…………………………….. Vào học lớp:…………………………………………. Thời gian học: từ ngày……..tháng……...năm……… Huế, ngày……..tháng….….năm….….. TL.HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - CTSV ………………………………………………………………………………………......... XÁC NHẬN Sinh viên:…………………………..…………………..Sinh ngày………………….. Đã đăng ký cải thiện ………….học phần với tổng số:..TC, và nộp số tiền học cải thiện cho bộ phận Kế hoạch – Tài chính là:…………..đ (bằng chữ:………………………) Phòng Đào tạo - CTSV giới thiệu sinh viên vào lớp kể ngày……tháng……năm…… BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Ghi chú: Sinh viên nộp lại 1 bản cho giáo viên giảng dạy

File đính kèm:

  • docĐơn xin đăng ký học lại (Đại học Huế).doc
Mẫu đơn liên quan