Đơn xin đi thực tập tốt nghiệp (Kèm theo danh sách sinh viên được đi thực tập và địa điểm TTTN)

doc5 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 11/08/2015 | Lượt xem: 1684 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin đi thực tập tốt nghiệp (Kèm theo danh sách sinh viên được đi thực tập và địa điểm TTTN), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Kèm theo Danh sách sinh viên được đi thực tập và địa điểm TTTN) Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; - Khoa:……………………………………………………; - Bộ môn :………………………………………………… Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: …………………………. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………. Lớp: …………………...……………………... Khóa: ……. Khoa: ………………….... Ngành:…………………………………………………………………………............... Chuyên ngành:……………………………….. Chuyên sâu: ………………..………… Điện thoại:…………………………………… Email: ……………………………….... Số CMTND:………………………Ngày cấp:……../…../…..…Nơi cấp:……………… Đại diện cho sinh viên lớp (nhóm):…………………….Khóa:…………….., Khoa:……… Hiện nay chúng em đã hoàn thành chương trình học tập của chuyên ngành theo quy định của Nhà trường. Em làm đơn này xin phép Bộ môn……………………………, Khoa………………………….và Phòng Đào tạo Đại học cho phép chúng em được đi thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch học tập của Nhà trường ( từ ngày…....tháng….... năm…….. đến ngày….... tháng….... năm …….) Chúng em xin hứa sẽ chấp hành mọi nội quy, quy định của Nhà trường. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 20….…. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của Khoa (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH:...................... ........................................, KHÓA………………. (Kèm theo Đơn xin đi thực tập, có xác nhận của Bộ môn và Khoa chủ quản) TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Địa điểm thực tập (Ghi rõ tên Công ty hoặc Xí nghiệp,…….) Số điện thoại Hà Nội, ngày… ..tháng…...năm 20...... Xác nhận của Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; - Bộ môn………………………………………………...; - Giáo viên hướng dẫn. Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: …………………………. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………. Lớp: …………………...……………………... Khóa: ……. Khoa: ………………….... Ngành:…………………………………………………………………………............... Chuyên ngành:……………………………….. Chuyên sâu: ………………………….. Điện thoại:…………………………………… Email: ……………………………….... Số CMTND:………………………Ngày cấp:……../…../…..…Nơi cấp:……………… Em làm đơn này xin được đổi địa điểm thực tập từ: …………………..….………......... ……………………đến……….………………………………………………………… Lý do:………………………………………………………………………..................... Thời gian thực tập tại địa điểm mới: Từ ngày……..tháng…….năm…….đến…….ngày…….tháng……..năm…….. Kính mong được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn, Bộ môn và Phòng Đào tạo Đại học để em hoàn thành tốt đợt thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20…… Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của GV hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của Phòng ĐTĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Dành cho sinh viên hoàn thành chương trình học tập sớm hoặc muộn so với khóa đào tạo) Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; - Khoa …………………………………………………….; - Bộ môn ………………….……………………………....; - Giáo viên hướng dẫn. Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: …………………….…… Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………… Lớp: …………………...……………………... Khóa: ……. Khoa: ………………….... Ngành:…………………………………………………………………………............... Chuyên ngành:……………………………….. Chuyên sâu: ………………………….. Điện thoại:…………………………………… Email: ……………………………….... Số CMTND:………………………Ngày cấp:……../…../…..…Nơi cấp:……………… Em làm đơn này xin được đi thực tập Tốt nghiệp: Thời gian thực tập:…………………………………………………………………........ Địa điểm thực tập:…………………………………………………………………......... Lý do: …………………………………………………………………………………… Kính mong được sự đồng ý của GV hướng dẫn, Bộ môn, Khoa và Phòng Đào tạo Đại học để em hoàn thành tốt đợt thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…….tháng ……năm 20…… Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của GV hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của Khoa (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của Phòng ĐTĐH

File đính kèm:

  • docĐơn xin đi thực tập tốt nghiệp (Kèm theo danh sách sinh viên được đi thực tập và địa điểm TTTN).doc
Mẫu đơn liên quan