Đơn xin nghỉ học tạm thời (Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh)

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học tạm thời (Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI Kính gửi: Ban Giám hiệu; Phòng Đào tạo; Ban Chủ nhiệm khoa Họ và tên sinh viên: ........................................................... Mã số SV: ......................................... Ngày sinh: .............................Lớp: ............. Ngành đào tạo: .......................................................... Khoa: ............................................................................................................................................... Nay vì lý do ..................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Kính đề nghị Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, Ban Chủ nhiệm khoa xem xét và giải quyết cho tôi được nghỉ học tạm thời kể từ học kỳ . năm học 201... - 201... đến hết học kỳ ... năm học 201... - 201 Tôi cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định của nhà trường và địa phương về việc nghỉ học tạm thời. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 201... Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của gia đình sinh viên Ý kiến của Khoa quản lý sinh viên Đồng ý Đồng ý Không đồng ý Không đồng ý Đề xuất của phòng Đào tạo Đồng ý Không đồng ý Duyệt của Ban Giám hiệu HIỆU TRƯỞNG BM-NGH-01

File đính kèm:

  • pdfĐơn xin nghỉ học tạm thời (Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh).pdf