Giấy đề nghị thanh toán

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 18/01/2014 | Lượt xem: 2541 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy đề nghị thanh toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ (Sở):........ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đơn vị :........ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Nguồn kinh phí :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... KÍNH GỬI: KHO BẠC NHÀ NƯỚC Căn cứ vào dự toán chi quý của............được.......phê duyệt ngày......tháng ...... năm..... Căn cứ vào số dư HMKP đến ngày ...... tháng....... năm Căn cứ giấy đề nghị tạm ứng được duyệt số...... ngày....... tháng...... năm.... của Kho bạc nhà nước Đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán số tiền sau: Bằng số:.............. Bằng chữ:............. STT Mục chi (Theo MLNSNN) Số đã tạm ứng Số đề nghị thanh toán Số kho bạc duyệt thanh toán C L K M Kho bạc nhà nước................... đồng ý duyệt tạm ứng cho đơn vị................................... Số tiền:........................(Bằng chữ:...................) Lập, ngày … tháng … năm … Kiểm soát viên Trưởng phòng Giám đốc Kho bạc Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docMau Giay De Nghi Thanh Toan.doc
Mẫu đơn liên quan