Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ:…………………….. Số: …… /…………………………… Mẫu số 5B-HSB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………………, ngày…… tháng… năm …… GIẤY XÁC NHẬN về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau 1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định: Số điện thoại (nếu có): 2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau: - Họ tên: Nam/Nữ - Số sổ BHXH: - Nghề nghiệp: Đơn vị (hoặc nơi làm việc): Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con dưới 7 tuổi bị ốm đau. Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau cho ông/bà:……………………………… tính đến ngày …… tháng …… năm …… và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm theo quy định là …… ngày./. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠNVỊ (ký, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docgiayxacnhannghiviecdechamsocconomdau.doc