Mẫu đơn đăng ký học lại (Mẫu số 22.8)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đăng ký học lại (Mẫu số 22.8), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU SỐ 22.8 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI Học phần:................................. Kính gửi: - Khoa/trung tâm:...................................................................................... - Các phòng ban liên quan Tên em là:.....................................................................Ngày sinh:.............................. Lớp:.................. ....................Mã HS:............................................................................. Em đã học học phần:..........................................ở học kỳ ...........năm học.......................................... Em làm đơn này kính đề nghị Khoa/Trung tâm ......................................................cho phép em được học lại học phần cùng với lớp ................................trong học kỳ ....................năm học ...................... Số tiết của học phần học lại: LT............. tiết, TH............. tiết, ĐVHT = ……………… Số tiền học lại phải đóng là:…………………………………………………………… Lý do học lại: Sau hai lần thi điểm học phần không đạt (Điểm HP lần 1=….., Điểm HP sau khi thi lại=………….). Nghỉ quá số tiết quy định: (Ghi rõ phần trăm số tiết nghỉ)……………………... Nếu được phép học lại em xin hứa chấp hành nghiêm túc, kỷ luật học tập và các quy định của nhà trường Em xin chân thành cảm ơn! Phòng tài vụ (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của khoa giảng dạy (Ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày .....tháng ....năm ..... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Chú ý: Học sinh phải nộp học phí học lại trước khi học lại tại Phòng Tài vụ 27

File đính kèm:

  • docMẫu đơn đăng ký học lại (Mẫu số 22.8).doc
Mẫu đơn liên quan