Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 13/12/2014 | Lượt xem: 2718 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu dự trù chi phí thực tập môn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biểu 6/TT TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA SƯ PHẠM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc BỘ MÔN:................................ Cần Thơ, ngày .......tháng....... năm 200 DỰ TRÙ CHI PHÍ THỰC TẬP MÔN HỌC Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa - Họ và tên:........................................................................................., MSCC: - Nội dung công việc: + Dạy thực tập môn học: ................................................................................. + Lớp thực tập:................................................................ + Số sinh viên:....................................., Số nhóm:..................................... + Ðịa điểm thực tập:....................................................................................................... + Thời gian thực tập:.từ ngày ........................................đến ngày................................... + Số buổi thực tập:............................. + Cán bộ hướng dẫn:................................................................................................ + Tên các bài thực tập của môn học: 1. 2. 3. 4. I PHẦN DỰ TRÙ KINH PHÍ (HÓA CHẤT, VẬT TƯ, MẪU VẬT) TT Tên hóa chất, vật tư, mẫu vật ÐV tính Số lượng/ lớp Ðơn giá Thành tiền Tỷ lệ thu hồi (nếu có) Ghi chú I .HÓA CHẤT 1 2 3 II. VẬT TƯ TIÊU HAO: 1 2 3 III. MẪU VẬT 1 2 3 II. CHI PHÍ TÀI XE, ÐI LẠI (Nếu có thực tập ngoài trường) - Chi phí tiền trạm cho cán bộ:…………………………………………… - Chi phí thuê tàu xe cho sinh viên đi về của lớp thực tập:………………………… - Chi phí thuê mướn chổ trọ:…………………………………………….. - Công tác phí của Cán bộ hướng dẫn:………………………………………. - Chi phí bồi dưỡng cho cán bộ thuyết minh tại cơ sở thực tập:………………. - Chi phí mua mẫu vật, vật liệu thu mẫu:……………………………………… - Chi phí thuê ghe, tàu thu mẫu vật:…………………………………………… - Tổng chi phí thực tập ngoài trường:……………………………… TỔNG CỘNG CHI PHÍ DẠY THỰC TẬP MÔN HỌC: - Chi phí hóa chất:……………………………………………………… - Chi phí vật tư tiêu hao:………………………………………………. - Chi phí mẫu vật:……………………………………………………… - Chi phí thực tập ngoài trường:…………………………………………. TỔNG CỘNG:………………………………………….. (Viết bằng chữ:.........................................................................................................) KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN:.............................. Người lập dự toán GHI CHÚ: - Dự trù chi phí thực tập môn học (trừ dụng cụ thí nghiệm lập dự trù riêng theo học kì) được Khoa duyệt, nhân viên PTN gửi 1 bản chính cho P.Tài vụ để tạm ứng tiền mua mẫu vật, vật liệu; 1 bản gửi cho P.QTTB để theo dõi kiểm tra và thanh toán; 1 bản COPY cho công ty, cửa hàng để cung cấp hóa chất. - Phòng QTTB căn cứ vào kí nhận hóa đơn đối chiếu với bản dự trù thực tập, lập thủ tục thanh toán chung cho các đơn vị trong trường.

File đính kèm:

  • doc9_mau_du_tru_chi_phi_thuc_tap_mh_2879.doc
Mẫu đơn liên quan