Mẫu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ bất động sản

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 20/01/2014 | Lượt xem: 1348 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ bất động sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN Số: ................... - Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản; - Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản. Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ............. tại ………………………………………, chúng tôi gồm: Bên B: ..................................................................................................................... Địa chỉ  : Điện thoại : Fax: Mã số thuế : Tài khoản :   Đại diện : Chức vụ: Số CMND : cấp ngày: Nơi cấp: Bên B: ..................................................................................................................... Địa chỉ  : Điện thoại : Fax: Mã số thuế : Tài khoản :   Đại diện : Chức vụ: Số CMND : cấp ngày: Nơi cấp: Hai bên thống nhất ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ bất động sản (BĐS) với các điều khoản sau đây: Điều 1: Nội dung hợp tác và các quy định đối với cung cấp dịch vụ - Hai bên đồng ý hợp tác trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau để tiến hành cung cấp dịch vụ bất động sản phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lợi ích của mỗi bên. - Hai bên tiến hành thực hiện cung cấp dịch vụ bất động sản theo quy chế hoạt động của đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi tham gia ký kết. - Dịch vụ bất động sản phải được tiến hành theo các nội dung được Nhà nước cho phép theo các văn bản pháp luật quy định hiện hành và các quy định về dịch vụ bất động sản của hai bên. Điều 2: Thời gian thực hiện Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày ký kết hợp đồng cho đến ngày ……………….….... Điều 3: Giá dịch vụ, tỷ lệ phân chia và thủ tục, phương thức thanh toán 3.1. Giá dịch vụ và tỷ lệ phân chia: - Giá dịch vụ BĐS căn cứ trên việc cung cấp dịch vụ BĐS đã hoàn thành. - Bên B được hưởng tỷ lệ hoa hồng theo thỏa thuận qui định trong từng hợp đồng dịch vụ cụ thể nhưng không quá 50% (Năm mươi phần trăm) giá dịch vụ BĐS thu của khách hàng. 3.2. Thủ tục và phương thức thanh toán: - Đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản có đăng ký kinh doanh phải xuất Hoá đơn Tài chính cho bên đối tác. - Đối với các cá nhân hoạt động môi giới, dịch vụ không chuyên nghiệp, tự phát, không thường xuyên, không đăng ký kinh doanh thì Sàn giao dịch có trách nhiệm trích và nộp hộ thuế thu nhập cá nhân. - Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt. Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của các bên cung cấp dịch vụ - Cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến bất động sản khách hàng yêu cầu, chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các giấy tờ tài liệu đã cung cấp cho bên đối tác. - Đảm bảo điều kiện thuận lợi cho bên đối tác thực hiện dịch vụ bất động sản, kiểm tra pháp lý, kinh tế-kỹ thuật của bất động sản khách hàng yêu cầu.  - Chịu trách nhiệm về khách hàng giới thiệu cho bên đối tác là khách hàng có nhu cầu. - Thực hiện đầy đủ các nội dung nghiệp vụ tương ứng với dịch vụ BĐS của mình. - Đảm bảo thực hiện cung cấp dịch vụ BĐS đúng nguyên tắc minh bạch, trung thực, uy tín, khách quan về thông tin của bất động sản. - Đảm bảo giữ bí mật về thông tin cá nhân khách hàng. - Đại diện theo ủy quyền của chủ BĐS, để thực hiện các công việc, các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ tương ứng với dịch vụ BĐS. Điều 5: Cam kết thực hiện Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, giải quyết với tinh thần hợp tác, tương trợ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp không tự thỏa thuận được để giải quyết tranh chấp thì đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và buộc hai bên phải thực hiện. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng, cho đến khi thanh lý hợp đồng hoặc một trong hai bên muốn kết thúc hợp đồng này thì thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 05 (năm) ngày. Đại diện Bên B Đại diện Bên A

File đính kèm:

  • docMau Hopdonghoptac Cung Cap Dichvu.bds Mauvanban.net.doc