Mẫu thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục V-1 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Số: ……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……., ngày……tháng……năm…… THÔNG BÁO Về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: (Tên doanh nghiệp) Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính) Mã số: (Mã số doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) Phòng Đăng ký kinh doanh: Địa chỉ trụ sở: Điện thoại: Fax: Email: Website: Sau khi xem xét hồ sơ mã số: đã nhận ngày tháng ….năm của Ông/Bà: là người đại diện theo pháp luật về việc: Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau: Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: …… TRƯỞNG PHÒNG (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docMau Thong Bao Sua Doi, Bo Sung Hso Dky Dnwww..doc