Thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục 6: VĂN BẢN THOẢ THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO SỞ XÂY DỰNG -------------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Số: / CV- SXD .......ngày......tháng....năm.......... THOẢ THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO Kính gửi: Sở Văn hoá- Thông tin..........  1- Sở Xây dựng......... nhận được văn bản đề nghị thoả thuận của Sở Văn hoá- Thông tin.....kèm theo hồ sơ xin thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo của tổ chức, cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại của tổ chức, cá nhân) xin phép thực hiện quảng cáo tại: - Địa điểm - Loại công trình: - Diện tích: - Chiều cao: Đơn vị hoặc người thiết kế: ................................................................... .............. Tổ chức, cá nhân thẩm định: (nếu có) Dự kiến thời gian thực hiện: 2- Ý kiến thoả thuận của Sở Xây dựng SỞ XÂY DỰNG (ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docThoa_thuan_xay_dung_cong_trinh_quang_cao.doc