Báo cáo Hết tập sự (dành cho cán bộ hết tập sự)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3066 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Hết tập sự (dành cho cán bộ hết tập sự), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TRƯỜNG …………….. ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- ……….., ngày ……..tháng …năm…… BÁO CÁO HẾT TẬP SỰ (Dành cho cán bộ hết tập sự) Họ và tên: Đơn vị công tác: Thời gian tập sự: Cán bộ hướng dẫn tập sự: 1. Phẩm chất đạo đức 2. Năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự. 3. Ý thức tổ chức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kỷ luật, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan. 4. Tham gia các công tác đoàn thể. Cán bộ hướng dẫn tập sự Cán bộ tập sự

File đính kèm:

  • docMau-Bao-cao-ket-qua-tap-su.doc