Biểu mẫu Bản cam kết sau đào tạo

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 595 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biểu mẫu Bản cam kết sau đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT SAU ĐÀO TẠO Kính gửi: - Ban Giám hiệu; Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị Nhân sự. Tôi tên: ........................................................................... sinh ngày: Chức danh, chức vụ: Đơn vị công tác: Thời gian công tác: Từ ...................................... đến nay Được cử đi học sau đại học : - Chuyên ngành: - Nơi đào tạo: - Thời gian đào tạo: ..................................................... (từ năm ............. đến năm ............) - Kinh phí đào tạo: Theo Quyết định số .................... ngày .............. của ................... về việc Tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ của người được Nhà trường cử đi đào tạo như sau: - Cam kết phục vụ ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo trở lên theo Quyết định cử đi học và đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường bằng năng lực, kinh nghiệm và kiến thức đã được đào tạo. - Thực hiện công việc theo sự phân công, điều động của lãnh đạo Nhà trường, không xin chuyển đổi vị trí, đơn vị công tác. Nếu không thực hiện đúng các nội dung cam kết trên, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi hoàn theo yêu cầu của cơ quan về toàn bộ chi phí của quá trình học tập kể cả tiền lương, lương tăng thêm, các khoản phụ cấp khác (nếu có) trong khoản thời gian đi học tập trung và thời gian không có làm việc tại đơn vị, Trường. ............., ngày....tháng.....năm.... XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  NGƯỜI CAM KẾT

File đính kèm:

  • docbieu_mau_ban_cam_ket_sau_dao_tao.doc
Mẫu đơn liên quan