Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1541 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục số 05 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……………… …..., ngày ... tháng ... năm ... ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước 1.Tên doanh nghiệp: .................................................................................................... ................ - Tên giao dịch: ............................................................................................................................ - Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................. ................ - Điện thoại: ...................................; Fax: ......................; E-mail: ............................................... - Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số ………/LĐTBXH - GP ngày … tháng …. năm…… ........................................................................................................................ - Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ….. ……………………... 2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động làm việc tại ............... đã ký ngày ...... tháng ...... năm …... với đối tác ..................................................................... 2.1. Đối tác: - Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................ .................................. - Điện thoại: ..........................................; Fax: ......................... E-mail: ..................... - Người đại diện : ......................................................................................................................... . - Chức vụ: ..................................................................................................................... 2.2. Người sử dụng lao động (trường hợp người sử dụng lao động không phải là đối tác nêu tại mục 2.1 trên đây): ................................................................................................................... - Địa chỉ của người sử dụng lao động: .......................................................................... - Điện thoại: ...........................................; Fax: ............................................................ 3. Những nội dung chính trong Hợp đồng cung ứng lao động: - Số lượng: ................................................, trong đó nữ: .............................................. - Ngành nghề: ..................., trong đó: số có nghề: ................, số không nghề: ............ - Nơi làm việc (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá,…):...................................................................................................................... - Địa chỉ nơi làm việc: ……………………………………………………………….. - Thời hạn hợp đồng: .................................................................................................... - Thời gian làm việc (giờ/ngày); ................; số ngày làm việc trong tuần: ................... - Mức lương cơ bản: ..................................................................................................... - Các phụ cấp khác (nếu có): ........................................................................................ - Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ: ........................................... - Điều kiện ăn, ở: .......................................................................................................... - Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến làm việc: ................. - Bảo hộ lao động tại nơi làm việc: ............................................................................... - Các chi phí do đối tác đài thọ (nếu có): ..................................................................................... . - Vé máy bay: ............................................................................................................... - Tiền môi giới (nếu có): .............................................................................................................. . 4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi: - Tiền dịch vụ (số tháng và số tiền thoả thuận thu trước): .......................................................... . - Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: ..................................................................................... . - Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam): ........................................... ................ . - Vé máy bay lượt đi: ................................................................................................................... . - Visa: ........................................................................................................................ .................. . - Tiền môi giới (nếu có): .............................................................................................................. . - Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản): .................................................................. 5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài (tiền dịch vụ của những tháng còn lại, tiền môi giới, các loại phí theo quy định của nước tiếp nhận) : .......................................................................................... 6. Các thoả thuận khác giữa doanh nghiệp và người lao động: - Ký quỹ (nếu có): ........................................................................................................................ . - Bảo lãnh (nếu có):...................................................................................................................... . 7. Dự kiến thời gian xuất cảnh: ................................................................................. .................. ...................................................................................................................................................... Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./. TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • pdfcungunglaodong.pdf
Mẫu đơn liên quan