Đăng ký viết giáo trình (yêu cầu kèm theo đề cương chi tiết môn học)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1777 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đăng ký viết giáo trình (yêu cầu kèm theo đề cương chi tiết môn học), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UỶ BAN NHÂN DÂN TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Khoa/Bộ môn:…………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 201 Mẫu GT4-2014. Đăng ký viết giáo trình ĐĂNG KÝ VIẾT GIÁO TRÌNH (Yêu cầu kèm theo đề cương chi tiết môn học) A. THÔNG TIN TÁC GIẢ Họ và tên chủ biên: ……………………………… Học hàm/ học vị………………….... Thâm niên giảng dạy bộ môn:………năm, từ………………..đến………………............... Khoa/Bộ môn: ……………………………………………………………………………... Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………….. Điện thoại: ……………………………………… E-mail: …………………………...... Danh sách các thành viên tham gia biên soạn: STT Họ và tên Học hàm/ Học vị Đơn vị công tác Nội dung được phân công Ghi chú B. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VIẾT GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tên giáo trình/ Tài liêu tham khảo: ……………………………………………………..… …………………………………………………………………………………………...…. …………………………………………………………………………………………...…. Đối tượng hưởng thụ (ghi rõ chính quy/ tại chức/ chuyên ngành/ không chuyên): ………………………………………………………………………………...….. Tính cấp thiết của việc biên soạn:…………………………………………………………... Mục đích biên soạn: ……………………………………………………………………….. Số ĐVHT/TC và số tiết theo chương trình: ………………………………………………... Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương (trường) Cơ sở ngành Ngành Tình trạng hiện nay của giáo trình/ Tài liệu tham khảo (Chưa có, đã có nhưng không còn phù hợp, đã có nhưng không tái bản…): ………………………………………………………... …………………………………………………………....................................................... ……………………………………………………………………………...……………. Cấu trúc (chương, mục) của giáo trình/ tài liệu tham khảo (về nội dung: chú ý tính khoa học, tính sư phạm, tính thực tiễn, tính hiện đại về các chương mục so với Đề cương chi tiết môn học đã được Hiệu trưởng duyệt): (Phần này đề nghị viết rời, kèm theo bản đăng ký) Đóng góp mới của công trình (giá trị của công trình mới biên soạn so với các công trình trước đó): …………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Phương pháp biên soạn – Tài liệu tham khảo: …………………………………………… ……………………………………………........................................................................... ……………………………………………........................................................................... ……………………………………………........................................................................... Thời gian dự kiến hoàn tất bản thảo: ………………………………………...…………… Thời gian dự kiến đưa ra Hội đồng thẩm định: …………………....................................... Số trang ước tính: ………….. trang Mức độ ưu tiên trong kế hoạch phát triển bộ giáo trình của Khoa: rất ưu tiên ưu tiên vừa phải không ưu tiên Thông qua Hội đồng Khoa học Khoa/Bộ môn Người đăng ký ngày……tháng…….năm (Ký, ghi rõ họ tên) Ý kiến của Trưởng khoa/ Bộ môn (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • doc1421661171_phieu_de_xuat_viet_giao_trinh_6575.doc