Đơn đăng ký bổ sung (thay đổi) nghề đào tạo

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1878 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký bổ sung (thay đổi) nghề đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày......... tháng.......... năm ....... ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (THAY ĐỔI) NGHỀ ĐÀO TẠO Kính gửi: ..........................................................................….. - Tên cơ sở dạy nghề: ...................................................................…………… - Số đăng ký: ...................................................................................…………. - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: ..ngày .... tháng .....năm… - Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề:..............................................…….. - Những nghề đào tạo đã đăng ký: +........................................................................................................….. +........................................................................................................….. +...........................................................................................................… - Nghề đào tạo đăng ký bổ sung (thay đổi): +............................................................................................................... +............................................................................................................... +............................................................................................................... - Họ và tên, nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của cơ sở dạy nghề:…. …..………………………..……………………………………………………... Điện thoại:....................................................................................................... Người làm đơn

File đính kèm:

  • docDondangkybosungnganhnghedaotao.doc
Mẫu đơn liên quan