Đơn đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ hành nghề chứng khoán

docx10 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ hành nghề chứng khoán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giấy đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ hành nghề chứng khoán Mẫu số 85 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....., ngày...... tháng...... năm ...... GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 1. Họ và tên: ........................(chữ in hoa); Giới tính:............................ 2. Ngày tháng năm sinh:.......................... 3. Quốc tịch:.................................................................................................. 4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:.................... cấp ngày :............ tại.................. 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................... (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh) 5. Đơn vị công tác:......................................... (ghi rõ tên đơn vị, chức vụ, vị trí, bộ phận hiện đang làm việc - nếu có) 6. Số điện thoại liên lạc:.................................................. 7. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được cấp (Đối với trường hợp đề nghị cấp lại): □ Môi giới chứng khoán □ Phân tích tài chính □ Quản lý quỹ Số: ........................ Ngày cấp:............................................ 8. Lý do đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Đối với trường hợp đề nghị cấp lại):........... 9. Hình thức đăng ký nhận chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Nhận trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nhận qua đường bưu điện theo địa chỉ:.............................................. 10. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp (cấp lại): □ Môi giới chứng khoán □ Phân tích tài chính □ Quản lý quỹ Tôi làm Giấy này đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp (cấp lại) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tôi. Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo. Hồ sơ kèm theo: (Liệt kê đầy đủ) NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) Bản thông tin cá nhân Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN Ảnh 4x6 1) Họ và tên (in hoa):....................................................................... 2) Ngày sinh: ngày ...... tháng....... năm............................................... 3) Nơi sinh:.............................................................................................. 4)Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có)......................................... 5) Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu (người nước ngoài) ....................... ngày cấp...............nơi cấp................. có giá trị đến ngày.......................... (đối với hộ chiếu) 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà.................. khối/xóm/thôn/........................phường/xã.....................quận/huyện........................ tỉnh/thành phố....................................................................................................... 7) Chỗ ở hiện tại: + Nước ngoài (đối với người nước ngoài):................................................................. + Việt Nam:............................................................................................................. 8) Trình độ Đại Học: Có Không 9) Nghề nghiệp (Cá nhân, tổ chức là cổ đông, thành viên góp vốn không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định Điều 74 Luật Chứng khoán):....................................................................... 10) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán TT Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng khoán Số Chứng Chỉ Hành Nghề Ngày Cấp Mã số người hành nghề chứng khoán (1) (2) (3) (4) (5) 1 2 3 Ghi chú: Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán :Môi giới chứng khoán; phân tích tài chính; quản lý quỹ. Mã số người hành nghề chứng khoán do UBCKNN xác định. 11) Quá trình làm việc TT Thời gian (Tháng/Năm) Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc) Chức vụ Vị trí làm việc (1) (2) (3) (4) (5)  1  2  3 12) Người có liên quan (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán) TT Tên người có liên quan Mối quan hệ GCNĐKKD (tổ chức)/CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/Hộ Chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp Nơi học tập/ làm việc/ khác Vị trí công việc Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp tỷ lệ nắm giữ (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  1  2  3 Ghi chú: Đối tượng áp dụng là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ công ty chứng khoán, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. 13) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân) TT Tổ chức góp vốn Địa chỉ Số lượng cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ đại diện (%) Tỷ lệ nắm giữ (%) ((1) (2) (3) (4) (5) (6)  1  2  3 Ghi chú: Cột (5) Tỷ lệ đại diện là tỷ lệ % vốn góp của tổ chức góp vốn mà người kê khai được quyền đại diện . Cột (6) Tỷ lệ nắm giữ là tỷ lệ % vốn góp của người kê khai nắm giữ. Cá nhân xin cấp CCHNCK, xin cấp lại CCHNCK chỉ kê khai thông tin từ mục 1 đến mục 11. Cá nhân là người nước ngoài khi kê khai thông tin tại mục 7 phải kê khai cả địa chỉ ở nước sở tại và địa chỉ hiện tại ở Việt Nam. Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên. ......, ngày...... tháng...... năm ....... Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn Người khai (Ký, ghi rõ họ tên) Tên thủ tục “Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán” - Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN. Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định. Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN ra quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Cách thức thực hiện: + Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. + Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện. - Thành phần, số lượng hồ sơ: (1) Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã bị thu hồi theo quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán: + Giấy đề nghị; + Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán; + Phiếu lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ; + Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ; + Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài; các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các chứng chỉ tương đương; + Hai (02) ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ; + Đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, hồ sơ kèm theo văn bản xác nhận số năm làm việc, vị trí công tác của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán do các tổ chức nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã từng làm việc hoặc đang làm việc cung cấp. (2) Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán: + Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán; + Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng; + 02 ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ; + Chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, trừ trường hợp đề nghị cấp lại do bị mất chứng chỉ Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc. - Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. - Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: + Quyết định quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị; hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do. - Phí, lệ phí: Có Theo quy định tại Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán: + Cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán: 01 triệu đồng/lần cấp - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Giấy đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ hành nghề chứng khoán - Mẫu số 85 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; + Bản thông tin cá nhân (trong vòng 06 tháng đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ) - Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: + Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 1) Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 2) Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; 4) Thông tư 272/2016/TT-BTC

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_cap_cap_lai_chung_chi_hanh_nghe_chung_khoan.docx