Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) trường Cao đẳng Bến Tre

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) trường Cao đẳng Bến Tre, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) Kính gửi: Trường Cao đẳng Bến Tre Họ và tên: Dân tộc: Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Lớp: Khóa: Khoa: Mã số học sinh, sinh viên: Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp) Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để cấp chính sách nội trú theo quy định. Xác nhận của Khoa (Quản lý học sinh, sinh viên) ..., ngày .... tháng .... năm . Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_cap_chinh_sach_noi_tru_dung_cho_hoc_sinh_sinh_vi.docx