Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mới nhất

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mới nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------***--------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Kính gửi: ................................................................ 1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ......................................... 2. Mã số thuế:  3. Địa chỉ: ....................................................................... 4. Số Điện thoại: .... 5. Số fax: 6. Số Tài khoản: ........ 7. Nơi mở Tài khoản: Theo quy định của Luật Thuế thu nhập và căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi). Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./. ..........., ngày...tháng...năm.... NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_cap_chung_tu_khau_tru_thue_thu_nhap_ca_nhan_moi.docx