Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

docx4 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1615 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ (Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ) I. Danh mục hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 2. Báo cáo phân tích an toàn đối với việc thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ theo mẫu 09-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. * Ghi chú: - Tất cả các bản sao hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị khai báo cấp phép phải có dấu chứng nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc xác nhận sao y của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép; - Hồ sơ, tài liệu có thời hạn phải còn đủ hiệu lực trong thời hạn xử lý hồ sơ. II. Biểu mẫu hồ sơ Mẫu 01-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN Mẫu 09-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN Mẫu 01-II/ATBXHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ (…..… Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép. ….…) Kính gửi: …………..…… Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23 Thông tư này. ……………………. 1. Tên tổ chức Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ. /cá nhân đề nghị cấp giấy phép: 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại: 4. Fax: 5. E-mail: 6. Người đứng đầu tổ chức Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu. : - Họ và tên: - Chức vụ: - Số giấy CMND / Hộ chiếu: 7. Đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sau: TT Tên công việc bức xạ Nơi tiến hành công việc bức xạ 1 2 ..... 8. Các tài liệu kèm theo: (1) (2) Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép. ....., ngày .... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Mẫu 09-III/ATBXHN BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN (Thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ) Phần I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép - Tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép; địa chỉ nơi đặt trụ sở chính; địa chỉ gửi thư (nếu khác so với địa chỉ nơi đặt trụ sở chính); điện thoại liên lạc, số fax, e-mail; địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ. - Họ tên, chức vụ, địa chỉ liên lạc (số điện thoại cố định, số điện thoại di động, số fax, địa chỉ, e-mail) của người đứng đầu tổ chức. - Số giấy phép của công việc bức xạ đang tiến hành tại cơ sở bức xạ. Phần II. Thông tin thay đổi so với điều kiện của giấy phép cũ - Mô tả thay đổi dự kiến đối với cơ sở và lý do của việc thay đổi. - Mô tả công việc bức xạ dự kiến sẽ tiến hành, tải làm việc cực đại sử dụng để tính toán thiết kế. Phần III. Phân tích an toàn - Mô tả chi tiết tính toán mức bức xạ tại các khu vực nơi tiến hành công việc bức xạ khi thực hiện sự thay đổi. - Mô tả thiết kế bổ sung nếu có, thuyết minh thiết kế xây dựng bổ sung. - Dự kiến kế hoạch thay đổi, vận hành thử, nghiệm thu đưa vào sử dụng. - Đánh giá mức bức xạ tại các khu vực trong cơ sở khi đưa vào vận hành lại sau khi thay đổi. Phần IV. Các tài liệu kèm theo - Sơ đồ mặt bằng tổng thể cơ sở sau khi thay đổi. - Bản vẽ thiết kế xây dựng bổ sung nếu có.

File đính kèm:

  • docxĐơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.docx