Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đầy đủ

doc6 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đầy đủ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ................ Tên tôi là:...... sinh ngày ...... /./ Nam o, Nữ o Số chứng minh nhân dân: ......... Ngày cấp: /../.. nơi cấp: Số sổ BHXH: .. Số điện thoại:...Địa chỉ email (nếu có).... Dân tộc:. Tôn giáo:.. Số tài khoản (ATM nếu có).. tại ngân hàng: Trình độ đào tạo: Ngành nghề đào tạo: Nơi thường trú (1): Chỗ ở hiện nay (2):....... Ngày ..//, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)................................................................................................. tại địa chỉ:................................................................................................................ Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng. Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):..... Kèm theo Đề nghị này là (3)........................................................................... và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định. Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. .........., ngày ....... tháng ..... năm .. Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Hướng dẫn: (1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc. (3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Mẫu số 05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH... SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: ...................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............., ngày ...... tháng .... năm ....... QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ..................... Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013; Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Căn cứ Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP; Căn cứ.. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội); Căn cứ Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà...; Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Trợ cấp thất nghiệp đối với: Ông/bà ....................................................... Sinh ngày ......... / ........./.......................... Số chứng minh nhân dân: ................................ Ngày cấp: /../.. nơi cấp:............................. Số sổ BHXH............................................................................................................. Nơi thường trú (1):............................................................................................... Chỗ ở hiện nay (2):............................... Số tài khoản ATM( nếu có).. tại ngân hàng:............................ Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........................tháng. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng:. đồng (Số tiền bằng chữ: .................................................................................đồng) Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:. . tháng. Nơi nhận trợ cấp thất nghiệp (3): ............................................................................................ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày/./. đến ngày.//............................ Số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu (nếu có): ...................tháng Điều 2. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông/bà có trách nhiệm tích cực tìm kiếm việc làm và thực hiện việc thông báo hằng tháng với Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...........................; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm.................................. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như Điều 4; (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) - Lưu: VT,..... PHỤ LỤC NGÀY THÔNG BÁO HẰNG THÁNG VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM (Ban hành kèm theo Quyết định số ........................... ngày....../....../.......) Ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của ông/bà trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau: STT Ngày, tháng thông báo Thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng Xác nhận của TT DVVL (Chữ ký của cán bộ tiếp nhận thông báo) Ghi chú Đã thông báo Chưa thông báo 1 /./ 2 ....../......./. đến ngày././ 3 ....../......./. đến ngày././ 4 ....../......./. đến ngày././ 5 ....../......./. đến ngày././ 6 ....../......./. đến ngày././ 7 ....../......./. đến ngày././ 8 ....../......./. đến ngày././ 9 ....../......./. đến ngày././ 10 ....../......./. đến ngày././ 11 ....../......./. đến ngày././ 12 ....../......./. đến ngày././ Hướng dẫn: (1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc. (3) Ghi rõ nơi nhận trợ cấp thất nghiệp là bảo hiểm xã hội cấp huyện. Khi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để thông báo tìm kiếm việc làm ông/bà phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh (giấy phép lái xe, thẻ đảng viên, hộ chiếu,) và bản thông tin này để cán bộ Trung tâm xác nhận về việc thông báo tìm kiếm việc làm của ông/bà. Mẫu số 08 (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ........................................................ Tên tôi là: .....................................................Sinh ngày ........../......../ Số chứng minh nhân dân:.. ... Ngày cấp: /../.. nơi cấp: Số Sổ BHXH.................................................................................... Nơi thường trú:....................................................................... Chỗ ở hiện nay:..... Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày............../........./......... nhưng hiện nay, tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vì: .................................................................................................................................................................................................................................................................. Do đó, tôi đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tôi xin trân trọng cám ơn./. .........., ngày....... tháng ..... năm . Người đề nghị (Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu số 22 (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH) SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ... TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM Số: ...................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày ...... tháng .... năm ....... THÔNG BÁO Về việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề Kính gửi: Ông/bà Số chứng minh nhân dân: ............... Ngày cấp: /../.. nơi cấp:....... Số Sổ BHXH....................................................................................... Nơi thường trú:............................................................................ Chỗ ở hiện nay:........... Ngày......./......./......., Trung tâm Dịch vụ việc làm nhận được hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề của ông/bà. Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo trường hợp của ông/bà không được hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề, lý do: ................................................................................................................................................................................................................................................................/. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, .. GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_huong_tro_cap_that_nghiep_day_du.doc
Mẫu đơn liên quan