Đơn đề nghị kiểm tra lại công tơ điện

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị kiểm tra lại công tơ điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------- .., ngày...tháng năm . ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA LẠI CÔNG TƠ ĐIỆN Kính gửi: ĐIỆN LỰC. Tên chủ hộ: CMTND sốcấp ngày.tại............. Hộ khẩu thường trú: .đường: Phường:Quận. Điện thoại liên hệ: Hợp đồng dịch vụ cung cấp điện số: ký ngày: Đề nghị Điện lực thực hiện: Kiểm tra công tơ                  Kiểm định công tơ Tại địa chỉ dùng điện: Lý do: NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_kiem_tra_lai_cong_to_dien.docx