Đơn đề nghị làm đường dân sinh

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị làm đường dân sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày.. tháng.. năm. ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM ĐƯỜNG DÂN SINH (V/v: Làm đường dân sinh tại khu vực.) Kính gửi: – ỦY BAN NHÂN DÂN -SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI. Thay mặt cho (tổ dân phố, khu xóm số, những cá nhân thuộc danh sách kèm theo đơn,) Tôi tên là:... Sinh năm:. Chức vụ:. Chứng minh nhân dân số:.. do CA. cấp ngày././. Địa chỉ thường trú:. Hiện đang cư trú tại: Số điện thoại liên hệ:.. Sau đây, tôi xin trình bày sự việc của mình: (Trình bày nguyên nhân dẫn đến việc làm đơn đề nghị này) Căn cứ vào nhu cầu thực tế cuộc sống của khu vực tôi hiện đang sinh sống và những chủ trương, đường lối, chính sách của nhà nước, tôi kính mong Quý cơ quan cho phép chúng tôi tổ chức làm đường dân sinh từ (khu vực). đến (khu vực).. trong thời gian từ ngày/./.. đến ngày././. Với kế hoạch, tiêu chí, cụ thể như sau: 1./Về diện tích làm:.. 2./Về chất lượng:.. Vậy, tôi làm đơn này, kính đề nghị Quý cơ quan cho phép chúng tôi tổ chức làm đường theo nội dung trên để tạo điều kiện cho dân cư khu vực trong việc đi lại. Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về những thông tin tôi đã đưa ra.                                                                               Người làm đơn                                                                              (ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_lam_duong_dan_sinh.docx