Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến huyện Tân Hiệp

doc2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến huyện Tân Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Tân Hiệp - Họ và tên: Viết đầy đủ bằng chữ in thường - Ngày tháng năm sinh: - Đơn vị công tác: - Chức danh: - Trình độ chuyên môn: - Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: (1)........................................... - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: (2).................................................................. - Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử (ghi ngày sớm nhất) ......................................................................................................................... - Mô tả bản chất của sáng kiến: (3)................................................................. - Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): .............................................. - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: ............................................. - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: (4)........................................................................................ - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu kể cả áp dụng thử (nếu có): ................................................................................................... ................................................................................................................................... - Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác Chức danh Trình độ chuyên môn Nội dung công việc hỗ trợ Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tân Hiệp, ngày tháng năm 2017 Người nộp đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Phụ ghi: - Mẫu này dành cho cá nhân. - (1) Ghi tên của sáng kiến. - (2) Ghi lĩnh vực Cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; quản lý giáo dục; ........ - (3) Về nội dung của sáng kiến: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết. Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm... nếu cần thiết; - Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Nêu rõ về việc giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào; - Các thông tin cần được bảo mật (nếu có); (4) Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp trong đơn theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng giải pháp lần đầu, kể cả áp dụng thử tại cơ sở theo các nội dung sau: - So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó - nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó); - Số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể.

File đính kèm:

  • docdon_yeu_cau_cong_nhan_sang_kien_huyen_tan_hiep.doc
Mẫu đơn liên quan