Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2009 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 5 [5] UBND TỈNH, THÀNH PHỐ........... SỞ LĐ-TB VÀ XÃ HỘI............ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------   ..........., ngày.......tháng....... năm 20....   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Số: ……  /GCNĐKDN 1. Tên đơn vị đăng ký (ghi bằng chữ in hoa) …………….……………… Tên giao dịch quốc tế: ………....................................................................... Thuộc: ............................................................................................................ Địa chỉ trụ sở chính : .................................................................................... ……………………………………………………………………………… Điện thoại: ................................, Fax :.................., E-mail : …..................... Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): ............................................ ........................................................................................................................ Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày, tháng, năm cấp: .... Cơ quan cấp: …………………………............................................................ 2. Đăng ký hoạt động dạy nghề: - Trụ sở chính: Số TT Tên nghề đào tạo Mã nghề Quy mô tuyển sinh/năm Trình độ đào tạo 1         ….         - Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): Số TT Tên nghề đào tạo Mã nghề Quy mô tuyển sinh/năm Trình độ đào tạo 1         ….         3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.     GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docgiaychungnhandangkydaynghe.doc
Mẫu đơn liên quan