Hợp đồng giao khoán

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2448 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng giao khoán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 08- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày.....tháng.....năm..... Số................................ Họ và tên:...........................................Chức vụ.............................................................. Đại diện...............................................bên giao khoán.................................................... Họ và tên:............................................Chức vụ............................................................ Đại diện...............................................bên nhận khoán................................................... CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU: I- Điều khoản chung: - Phương thức giao khoán:............................................................................................ - Điều kiện thực hiện hợp đồng:...................................................................................... - Thời gian thực hiện hợp đồng:...................................................................................... - Các điều kiện khác:................................................................................................... II- Điều khoản cụ thể: 1. Nội dung công việc khoán: -............................................................................................................................... -............................................................................................................................... 2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán: -............................................................................................................................... -............................................................................................................................... 3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán: -................................................................................................................................... -................................................................................................................................... Ngày....tháng....năm.....     Đại diện bên nhận khoán (Ký, họ tên )   Đại diện bên giao khoán (Ký, họ tên )   Người lập (Ký, họ tên )   Kế toán trưởng bên giao khoán (Ký, họ tên )

File đính kèm:

  • docmauhopdonggiaokhoan.doc
Mẫu đơn liên quan