Hợp đồng thuê lại đất

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 1764 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê lại đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN Số:……HĐ/TĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày….tháng…năm…… HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT Căn cứ Nghị định số….ngày….tháng…..năm….của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lện về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam; Căn cứ Nghị định số….ngày…tháng….năm….của Chính phủ quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tring nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Căn cứ Quyết định số:….ngày….tháng….năm…..của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN về việc cho Công ty (Xí nghiệp)…….thuê đất để đầu tư kết cấu hạ tầng tại khu Công nghiệp (khu chế xuất)………. Bên cho thuê đất (Bên A) Đại diện Công ty (Xí nghiệp): Họ tên : Chức vụ : Quốc tịch : Trụ sở : Tài khoản : Bên thuê đất (Bên B) Đại diện Công ty (Xí nghiệp), cá nhân : Họ tên : Chức vụ : Quốc tịch : Trụ sở : Tài khoản : Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều khoản sau đây : Điều 1: 1. Bên A cho Bên B thuê (bằng số) : đất (bằng chữ) mét vuông đất tại khu công nghiệp (khu chế xuất) : thuộc xã (phường, thị trấn) : huyện (quận, thị xã, thành phố) : tỉnh (thành phố trực thuộc TW) : để sử dụng vào mục đích : 2 . Vị trí khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính số tỷ lệ 1/…………. Thời hạn thuê đất là………năm, kể từ ngày………tháng……..năm Điều 2 : 1. Giá tiền thuê đất là:……… USD/…../năm hoặc USD/ha/năm (ghi theo quy định trong Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định cho thuê đất). 2. Tiền thuê đất được trả theo phương thức Hàng năm 5 năm 1 lần 1 lần cho toàn bộ thời hạn thuê đất Các thoả thuận khác (nếu có) 3. Tiền thuê đất bắt đầu được tính từ ngày 4. Nơi nộp tiền thuê đất : Số tài khoản : Điều 3 : Việc xây dựng các công trình trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này, phù hợp với Giấy phép đầu tư. Điều 4 : Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, bên B không được chuyển giao, chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với khu đất đã thuê. Trường hợp bên B bị phân chia, sáp nhập, hoặc chuyển nhượng tài sản, hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác mà tạo nên pháp nhân mới thì chủ đầu tư mới phải làm thủ tục thuê đất. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu Bên B muốn trả lại toàn bộ hay một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên A biết trước ít nhất là 6 tháng. Bên A trả lời cho bên B trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị của bên B. Thời điểm kết thúc hợp đồng tính đến lúc bàn giao mặt bằng. BÊN THUÊ LẠI ĐẤT (Ký tên và đóng dấu) BÊN CHO THUÊ LẠI ĐẤT (Ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docthuelaidat.doc
Mẫu đơn liên quan