Mẫu biên bản chứng nhận

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2522 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu biên bản chứng nhận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 13 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: /BB-CN A Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh ………, ngày …. tháng …. năm …. BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN Hôm nay, hồi ......... ...giờ ....... ngày ........ tháng ........... năm ..................................................... Tại …………………………………………………………………….................................................... Chúng tôi gồm: 1. ................................................. Chức vụ: ............................... đơn vị ....................................... 2. ................................................. Chức vụ: ………………....... đơn vị .......................................... Với sự chứng kiến của: a) Ông (bà) ……............................................. Năm sinh .............................................................. Quốc tịch: ……………….............................................................................................................. Địa chỉ: .......................................................................................................................................... Nghề nghiệp: ................................................................................................................................. Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: .................... ngày cấp ................. nơi cấp ……........................... b) Ông (bà) ……............................................. Năm sinh .............................................................. Quốc tịch: ………………................................................................................................................ Địa chỉ: .......................................................................................................................................... Nghề nghiệp: ................................................................................................................................. Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: .................... ngày cấp ................. nơi cấp …….......................... Chứng nhận rằng Ghi nội dung sự việc cần chứng nhận . ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Biên bản kết thúc vào hồi ........... giờ ......... ngày .......... tháng ......... năm .................................. Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang; có nội dung như nhau. Đã giao cho ........................................................................................... 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Ý kiến bổ sung khác (nếu có) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. . ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docMau Bien Ban Chung Nhan Vphc.doc