Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MBB02 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh …; xã, phường, thị trấn … mà không cần ghi cơ quan chủ quản. TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN Số:…../BB-KNCGTLTVPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc A Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. ………, ngày ….. tháng ……. năm ……… BIÊN BẢN KHÁM NƠI CẤT GIẤU TÀI LIỆU, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Căn cứ Điều 45, Điều 49 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2008; Căn cứ Quyết định khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số:......................ngày...........tháng.........năm.........do.......................................................... ................................................chức vụ................................................ký Ghi họ tên, chức vụ của người ký quyết định. ; Hôm nay, hồi...........giờ..........ngày.........tháng...........năm..............tại............................. ....................................................................................................................................................... Chúng tôi gồm: 1. ..................................................Chức vụ:....................................Đơn vị:.................................. 2. ..................................................Chức vụ:....................................Đơn vị:.................................. Với sự chứng kiến của: 1. Ông (Bà):....................................................…………............................................................... Năm sinh: Quốc tịch: Địa chỉ:.......................................................................................................................................... Nghề nghiệp:................................................................................................................................. CMND/Hộ chiếu số:.....................................ngày cấp:....................... nơi cấp:............................ 2. Ông (Bà):................................................................................................................................... Năm sinh: Quốc tịch: Địa chỉ:.......................................................................................................................................... Nghề nghiệp:................................................................................................................................. CMND/Hộ chiếu số:................................ngày cấp:.........................nơi cấp:................................ Tiến hành khám Ghi rõ địa chỉ nơi bị khám. :............................................................................................................. ....................................................................................................................................................... Là nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và lập biên bản về việc khám. Người chủ nơi bị khám là Nếu chủ nơi bị khám vắng mặt thì ghi rõ họ tên người thành niên trong gia đình họ. Nếu nơi bị khám là tổ chức thì ghi tên tổ chức. .......................................................................................................... Năm sinh: Quốc tịch: Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):............................................................................................... Địa chỉ: :........................................................................................................................................ CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/Quyết định thành lập số:….................................................................. do:..............................................................................................cấp ngày:.................................... Đại diện theo pháp luật Ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức vi phạm. : chức vụ: Quá trình khám.................................................................................................................. Sau khi khám chúng tôi phát hiện có những tài lệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, gồm Nếu tang vật, tài liệu, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản. : STT Tên tài liệu, tang vật, phương tiện Số lượng Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng Nếu có phương tiện phải ghi rõ biển kiểm soát, số đăng ký. Ghi chú Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người vi phạm, có sự chứng kiến của đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền. Việc khám kết thúc vào hồi............ ngày...... giờ.........tháng..........năm........................... Biên bản được lập thành......bản; gồm.........trang; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho....................................................................................01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Ý kiến bổ sung khác (nếu có) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. : ....................................................................................................................................................... CHỦ NƠI BỊ KHÁM HOẶC NGƯỜI THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KHÁM (Ký, ghi rõ họ tên) MBB03

File đính kèm:

  • docMau Bien Ban Kham Noi Cat Dau Phuong Tien Vi Pham Hanh Chinh Ve Dat Dai.doc