Mẫu hợp đồng cung ứng lao động

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1687 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng cung ứng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG - Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 23 tháng 6 năm 1994. - Căn cứ Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. - Căn cứ Thông tư số: 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20-10-1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. - Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam của Chúng tôi, một bên là (tổ chức, cá nhân nước ngoài) - Do ông (bà): - Chức vụ: - Đại diện cho: - Địa chỉ: - Điện thoại: - Tài khoản: Và một bên là (cơ quan cung ứng lao động) - Do ông (bà): - Chức vụ: - Đại diện cho tổ chức cung ứng lao động: - Địa chỉ: - Điện thoại: - Tài khoản: Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo các điều khoản dưới đây: Điều 1: Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của , tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm cung ứng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo số lượng và yêu cầu sau: 1. 2. 3. Điều 2: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định của Bộ luật Lao động và các thỏa thuận cụ thể với Tổ chức cung ứng lao động về những vấn đề chủ yếu dưới đây: - Tiền lương (tiền công) của từng người lao động (USD): - An toàn lao động và vệ sinh lao động: - Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi: - Bảo hiểm xã hội: - Trợ cấp thôi việc, mất việc: - Bảo hiểm y tế: - Các thỏa thuận khác: Điều 3: Tổ chức cung ứng lao động có trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo và cung ứng người lao động Việt Nam theo đúng yêu cầu ghi tại Điều 1 của hợp đồng cung ứng lao động này; phổ biến đầy đủ nội dung hợp đồng cung ứng lao động cho người lao động dự tuyển và thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết. Điều 4: Tổ chức, cá nhân nước ngoài giao kết hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động khi có sự giới thiệu của Tổ chức cung ứng lao động. Các điều khoản ghi trong hợp đồng lao động không được trái với hợp đồng cung ứng lao động và pháp luật của Việt Nam. Điều 5: Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng lao động, khi có những vấn đề nảy sinh thì hai bên bàn bạc giải quyết đúng theo chức năng và quyền hạn của mỗi bên. Điều 6: Hợp đồng cung ứng lao động này có hiệu lực kể từ ngày / / đến ngày / / ; hai bên phải giải quyết mọi vướng mắc, tồn tại trong vòng ngày, kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực. Hợp đồng cung ứng lao động này làm thành 4 bản có giá trị ngang nhau (2 bản bằng tiếng Việt Nam và 2 bản bằng tiếng )./. , ngày tháng năm Đại diện Đại diện Tổ chức cung ứng lao động Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

File đính kèm:

  • docHd Cung Ung Lao Dong.doc
Mẫu đơn liên quan