Mẫu hợp đồng giới thiệu việc làm

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1754 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng giới thiệu việc làm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - Căn cứ Bộ luật Lao động Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 5/7/1994; - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002; - Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm; - Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm, Hôm nay, ngày tháng năm........, tại................................... chúng tôi gồm: Bên A: Tên Doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) có nhu cầu tuyển dụng lao động: - Đại diện là Ông/Bà:........................................................................................ - Chức vụ:........................................................................................................ - Địa chỉ:........................................................................................................... - Điện thoại:..................................................................................................... Bên B: Trung tâm giới thiệu việc làm........ hoặc Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm...........: - Đại diện là Ông/Bà:........................................................................................ - Chức vụ:........................................................................................................ - Địa chỉ:........................................................................................................... - Điện thoại:..................................................................................................... Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây: Điều 1. Bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B các nội dung sau: - Tổng số lao động cần tuyển và đề nghị bên B giới thiệu là:..... người, trong đó nêu cụ thể từng vị trí công việc với các nội dung sau: + Số lao động cần tuyển: + Độ tuổi: + Giới tính: + Sức khoẻ + Yêu cầu (Văn hoá, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, tay nghề, ngoại ngữ, vi tính...): - Các thông tin về nơi làm việc: + Địa điểm làm việc: + Thời hạn hợp đồng lao động: + Thời gian bắt đầu làm việc: + Thời gian thử việc: + Điều kiện làm việc: + Mức lương: + Các chế độ khác: Điều 2. Hai bên đã thỏa thuận thời gian và phương thức giới thiệu việc làm, cụ thể như sau: - Phương thức giới thiệu việc làm: - Thời gian thực hiện: - Địa điểm : - Thanh toán phí, lệ phí: Điều 3. Bên B có trách nhiệm giới thiệu việc làm theo đúng yêu cầu của bên A. Điều 4. Bên A có trách nhiệm: - Thông báo kết quả tuyển lao động cho bên B sau khi bên A giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp không tuyển dụng, nêu rõ lý do; - Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật và các thoả thuận cụ thể với bên B trong hợp đồng này; - Thông báo cho bên B đối với những lao động (do bên B cung ứng) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với những lao động được tuyển dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký kết hợp đồng lao động và lý do chấm dứt. Điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng bàn bạc giải quyết đúng chức năng và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hợp đồng này được làm thành bốn bản, hai bản do bên A giữ, hai bản do bên B giữ để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến........... Hai bên phải thanh lý hợp đồng và giải quyết mọi vướng mắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực. Đại diện bên A (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Đại diện bên B (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docHop Dong Gioi Thieu Viec Lam.doc
Mẫu đơn liên quan