Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà ở

doc4 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà ở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MAÃU HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN CHUYEÅN NHÖÔÏNG NHAØ ÔÛ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN CHUYEÅN NHÖÔÏNG NHAØ ÔÛ Hoâm nay, ngaøy thaùng naêm , taïi Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc...............tænh (Thaønh phoá) Tröôùc maët Coâng chöùng vieân cuûa Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc tænh (Thaønh phoá) Chuùng toâi cuøng kyù teân döôùi ñaây, nhöõng ngöôøi töï nhaän thaáy coù ñuû naêng löïc haønh vi vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà moïi haønh vi cuûa mình, goàm: BEÂN BAÙN (goïi taét laø beân A) - Hoï teân : - Ngaøy thaùng naêm sinh : - Chöùng minh nhaân daân soá: caáp ngaøy taïi - Hoä khaåu thöôøng truù: - Hoï teân : - Ngaøy thaùng naêm sinh : - Chöùng minh nhaân daân soá: caáp ngaøy taïi - Hoä khaåu thöôøng truù : Laø ñoàng sôû höõu chuû caên nhaø toïa laïc taïi soá Ñöôøng (xoùm, aáp ) phöôøng (xaõ) quaän (huyeän, thò xaõ) Caên cöù theo caùc chöùng töø sôû höõu ñaõ ñöôïc cô quan thaåm quyeàn caáp, goàm: - Giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu do caáp ngaøy - Baèng khoaùn - Giaáy pheùp hôïp thöùc hoùa - Giaáy pheùp mua baùn - Tôø khai chuyeån dòch tröôùc baï - Baûn veõ - Giaáy pheùp xaây döïng soá ngaøy thaùng naêm - Ñaõ tröôùc baï theo tôø khai chuyeån dòch taøi saûn noäp thueá tröôùc baï ngaøy................. BEÂN MUA (goïi taét laø beân B) - Hoï teân : - Ngaøy thaùng naêm sinh : - Chöùng minh nhaân daân soá: caáp ngaøy taïi - Hoä khaåu thöôøng truù: - Hoï teân : - Ngaøy thaùng naêm sinh : - Chöùng minh nhaân daân soá: caáp ngaøy taïi - Hoä khaåu thöôøng truù : NOÄI DUNG THOÛA THUAÄN Ñieàu 1: Beân A baèng vaên baûn naøy cuøng vôùi nhöõng cam keát sau ñaây baùn ñöùt cho beân B caêên nhaø toïa laïc taïi soá Ñöôøng Phöôøng Quaän vaø ñoàng yù chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát coù nhaø ôû naèm trong khuoân vieân ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc giaáy tôø ñaõ neâu treân ñaây. ° Ñaëc ñieåm nhaø Loaïi nhaø: nhaø phoá, nhaø chung cö, nhaø bieät thöï caáp Caáu truù: treät, laàu, gaïch, beâ toâng coát theùp Neàn: maùi: Töôøng: gaïch, ñaát, beâ toâng chung, rieâng, möôïn: Dieän tích toaøn boä khuoân vieân: ngang saâu Dieän tích xaây döïng: Dieän tích söû duïng: - - - ° Vò trí nhaø Caên nhaø ñöôïc xaây caát treân loâ ñaát...... baèng khoaùn.... baûn ñoà soá:........ ° Nguoàn goác nhaø: ° Giaù mua baùn: Hai beân thoûa thuaän giaù mua baùn laø: Giaù naøy laø coá ñònh khoâng thay ñoåi trong tröôøng hôïp giaù caø nhaø cöûa cuûa thò tröôøng leân hay xuoáng. Ñieàu 2: Caùc thaønh vieân beân B lieân ñôùi cuøng chòu traùch nhieäm veà quyeàn lôïi vaø nghóa vuï, ñaõ mua ñöùt caên nhaø noùi treân trong tình traïng hieän höõu vôùi giaù caû ñaõ neâu ôû Ñieàu 1 maø khoâng ñoøi hoûi hoaëc khieáu naïi gì. Beân B chaáp nhaän caùc quy ñònh veà loä giôùi, quy hoaïch xaây döïng, chænh trang ñoâ thò, quy hoaïch söû duïng ñaát vì lôïi ích quoác gia cuøng toaøn boä nhöõng ruûi ro hoaëc thieät haïi seõ xaûy ra, tröø nhöõng ñieàu phaùp luaät caám mua baùn chuyeån dòch taïi vaên baûn cuûa maø beân A coá tình giaáu dieám beân B. Beân B seõ ñoùng ñuû moïi thöù thueá theo quy ñònh ñoái vôùi baát ñoäng saûn ñaõ mua baùn chuyeån nhöôïng bôûi hôïp ñoàng naøy keå töø ngaøy thöïc söï laøm chuû sôû höõu theo quy ñònh khaùc neáu coù. Ñieàu 3: Phöông thöùc thanh toaùn, thôøi gian vaø ñòa ñieåm thanh toaùn tieàn mua nhaø, thôøi gian giao nhaän nhaø: 1/ Phöông thöùc thanh toaùn, thôøi gian vaø ñòa ñieåm giao nhaän tieàn mua nhaø : - - Beân A ñaõ nhaän ñuû soá tieàn laø: do beân B giao. 2/ Thôøi gian vaø ñieàu kieän giao nhaän nhaø: - Thôøi gian giao nhaø: - Ñieàu kieän giao nhaø: Beân A phaûi di chuyeån ngöôøi vaø ñoà vaät ra khoûi nhaø tröôùc khi giao nhaø cho beân B, beân A phaûi giao nhaø cuøng vôùi caùc tieän nghi nhö ñoàng hoà ñieän nöôùc, caùc coâng trình phuï saün coù. Beân A ñaûm baûo cho beân B veà maët phaùp lyù vaø treân thöïc teá ñöôïc höôûng quyeàn sôû höõu thöïc söï. Ñieàu 4: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa beân A 1/ Beân A giao nhaø ñuùng tình traïng hieän höõu vaø ñuùng thôøi haïn ñaõ quy ñònh trong hôïp ñoàng, ñoàng thôøi giao ñuû toaøn boä hoà sô coù lieân quan ñeán caên nhaø noùi treân cho beân B, cuøng vôùi caùc ñieàu kieän ñaõ neâu ôû Ñieàu 3 (muïc 2). 2/ Nhaän tieàn cuûa beân B theo phöông thöùc ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng naøy. 3/ Phaûi baûo quaûn nhaø ñaõ baùn trong thôøi gian chöa giao nhaø cho beân B, khoâng ñöôïc theá chaáp, cho thueâ hoaëc höùa baùn cho ngöôøi khaùc. 4/ Coù nghóa vuï ñoùng caùc loaïi thueá theo quy ñònh ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho beân B tieán haønh ñaêng kyù tröôùc baï sang teân taïi cô quan coù thaåm quyeàn. Ñieàu 5: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa beân B 1/ Ñöôïc nhaän nhaø theo tình traïng ñaõ quy ñònh trong hôïp ñoàng vaø ñöôïc nhaän toaøn boä hoà sô veà caên nhaø ñaõ mua. 2/ Traû ñuû tieàn mua nhaø cho beân A theo thoûa thuaän ñaõ ghi trong hôïp ñoàng. 3/ Ñoùng thueá tröôùc baï ñaày ñuû vaø ñaêng boä theo quy ñònh. Ñieàu 6: Cam keát cuûa beân A 1/ Beân A cam keát veà tình traïng sôû höõu cuûa nhaø ñem baùn: - Caên nhaø mua baùn neâu trong hôïp ñoàng naøy laø thuoäc quyeàn sôû höõu hôïp phaùp cuûa beân A, khoâng phaûi nhaø do beân A ñöùng teân thay ngöôøi khaùc. - Caên nhaø beân A baùn khoâng thuoäc dieän xöû lyù theo caùc chính saùch caûi taïo cuûa Nhaø nöôùc. - Nhaø keå caû ñaát trong khuoân vieân khoâng bò tranh chaáp veà quyeàn sôû höõu vaø quyeàn söû duïng. - Nhaø khoâng bò xöû lyù baèng caùc quyeát ñònh cuûa cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn maø chuû sôû höõu chöa chaáp haønh. - Nhaø khoâng bò buoäc phaûi dôõ boû theo quyeát ñònh cuûa cô quan coù thaåm quyeàn. 2/ Trong tröôøng hôïp beân A ñem baùn nhaø ñang bò vöôùng moät trong nhöõng ñieàu ñaõ cam keát treân ñaây do ñoù ñaõ gaây thieät haïi cho beân B, beân A cam keát seõ hoaøn traû ñuû ngay laäp töùc tieàn mua nhaø cho beân B vaø seõ boài thöôøng cho beân B theo baøn baïc thoûa thuaän cuûa hai beân (A vaø B). Trong tröôøng hôïp hai beân khoâng thoûa thuaän ñöôïc, beân B coù quyeàn khôûi kieän ra Toøa aùn vaø beân A phaûi boài thöôøng cho beân B theo phaùn quyeát cuûa Toøa aùn. Ñieàu 7: Cam keát cuûa beân B - Ñaõ xem xeùt roõ tình traïng hieän höõu cuûa caên nhaø vaø ñaát trong khuoân vieân nhaø, keå caû giaáy tôø chuû quyeàn nhaø vaø baèng loøng mua; ñoàng thôøi cam keát khoâng khieáu naïi gì ñoái vôùi Coâng chöùng vieân kyù teân döôùi ñaây, veà vieäc beân B nhaän chòu mua caên nhaø treân ñaây. - Toân troïng moïi ñòa dòch thoâng haønh cuõ vaø môùi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät (neáu coù). Ñieàu 8: Ñieàu khoaûn chung Hai beân cam keát thöïc hieän ñaày ñuû caùc ñieàu khoaûn ñaõ ghi trong hôïp ñoàng, tröôøng hôïp phaùt sinh tranh chaáp, hai beân cuøng nhau thöông löôïng giaûi quyeát, neáu hai beân khoâng töï giaûi quyeát ñöôïc thì ñöôïc quyeàn ñöa ñeán cô quan Toøa aùn ñeå yeâu caàu giaûi quyeát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Moïi söûa ñoåi, boå sung hôïp ñoàng naøy chæ coù giaù trò khi ñöôïc laäp baèng vaên baûn vaø do hai beân kyù teân tröôùc Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc thaønh phoá (tænh) Hôïp ñoàng ñöôïc laäp thaønh 03 baûn, beân B giöõ 01 baûn ñeå tröôùc baï vaø ñaêng boä, Phoøøng Coâng chöùng löu 01 baûn, beân A giöõ 01 baûn ñeå theo doõi thi haønh hôïp ñoàng. BEÂN BAÙN BEÂN MUA (Beân A) (Beân B) Kyù teân Kyù teân

File đính kèm:

  • docMau Hop Dong Mua Ban Chuyen Nhuong Nha.doc
Mẫu đơn liên quan