Phiếu đăng ký học lại (Đại học quốc gia Hà Nội)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu đăng ký học lại (Đại học quốc gia Hà Nội), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ NĂM HỌC 201 - 201 (Một môn học làm 1 Phiếu) Họ và tên : ………………………………………… Sinh ngày : ………………………………………… Mã số sinh viên (bắt buộc): ……………..………… Hiện là sinh viên lớp : QH.20... F…….. Khoa :…………….……………….……….… Đăng ký học (Ghi rõ: Học lại, Học cải thiện điểm hay Tự chọn tự do) …………………………..…… Môn học: ..……………..…………………… Mã môn học (bắt buộc): ….………..…..…...… Học phí học: ……….……. X ….…. tín chỉ X ………(hệ số) = …………………. đ. Giáo vụ khoa xác nhận (ký và ghi rõ họ tên): ..……………..………………….….............… LƯU Ý : Sinh viên đăng ký học phải thực hiện đúng hướng dẫn dưới đây : Điền đầy đủ theo yêu cầu trong mẫu phiếu đăng ký học. Xin xác nhận của văn phòng khoa. Nộp học phí học tại phòng Tài chính - Kế toán (tầng 2 nhà A1). Xuất trình biên lai nộp học phí và đăng ký danh sách học tại phòng 105-P.Đào tạo, Nhà A1. Nộp Phiếu đăng ký học (bản chính) cho Văn phòng Khoa (nếu học các môn thực hành tiếng & lý thuyết tiếng) hoặc cho Văn phòng các Bộ môn trực thuộc (nếu học môn chung), trước khi nộp sinh viên phải photocopy và giữ lại bản Photocopy để xuất trình khi cần thiết. Phiếu đăng ký học lại, học cải thiện điểm học kỳ nào chỉ có giá trị sử dụng trong học kỳ đó. Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Phòng Tài chính - Kế toán Sinh viên đăng ký học (Xác nhận số học phí đã nộp và ký tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Phòng Đào tạo (P105 nhà A1) Số vào sổ học lại : ………… BCN Khoa, Bộ môn trực thuộc (Cuối học kỳ, trong thời hạn 10 ngày trước kỳ thi hết môn học, BCN Khoa hoặc Bộ môn trực thuộc ký xác nhận, ghi rõ ý kiến đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện được dự thi và gửi toàn bộ phiếu đăng ký học lại cho Phòng Đào tạo (các môn chung) hoặc văn phòng khoa (các môn thực hành tiếng & lý thuyết tiếng) để lập danh sách thi)

File đính kèm:

  • docPhiếu đăng ký học lại (Đại học quốc gia Hà Nội).doc
Mẫu đơn liên quan