Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới cn, vpđd, địa điểm kinh doanh)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1707 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới cn, vpđd, địa điểm kinh doanh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN DOANH NGHIỆP    Số:………. /QĐ-……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  …….., ngày…… tháng...   năm… QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh) __ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ………..  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; - Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh  - Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..; - Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/./. -  Xét tình hình kinh doanh của Công ty; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau: 1................................................................................................................................................ 2................................................................................................................................................  Điều 2.Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3.Thời gian thực hiện……................................................................................... Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.                                Nơi nhận: - Như điều 4; - Lưu. TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docquyetdinh-congty-cophan.doc
Mẫu đơn liên quan