Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

doc6 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1834 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- VĂN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Tr­êng hîp viÖc chøng thùc ®­îc thùc hiÖn ngoµi trô së, th× ghi ®Þa ®iÓm thùc hiÖn chøng thùc và Ủy ban nhân dân quận(huyện), chóng t«i gåm cã: Ông: Sinh ngày: Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày .................... tại Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú) Bà: ……………………………………………………………… Sinh ngày: Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày ................... tại Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú) Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Ủy ban nhân dân ..................................................... cấp. Nay vì lý do (ghi rõ lý do chia tài sản) Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau: ĐIỀU 1 PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng bất động sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu) hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu.... ĐIỀU 2 PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN Ghi rõ người vợ, người chồng được chia động sản, quyền tài sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng động sản, quyền tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có) hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, địa điểm, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu).... ĐIỀU 3 PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA Liệt kê các tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia (nếu có) kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu có). ĐIỀU 4 CAÙC THOÛA THUAÄN KHAÙC 1. Hoa lôïi, lôïi töùc phaùt sinh töø taøi saûn ñaõ ñöôïc chia thì thuoäc sôû höõu rieâng cuûa moãi ngöôøi, tröø tröoøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc; 2. Hoa lôïi, lôïi töùc phaùt sinh töø phaàn taøi saûn chung coøn laïi vaãn thuoäc sôû höõu chung cuûa vôï, choàng; 3. Thu nhaäp do lao ñoäng, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø nhöõng thu nhaäp hôïp phaùp khaùc cuûa moãi beân sau khi chia taøi saûn chung laø taøi saûn rieâng cuûa vôï, choàng, tröø tröôøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc; 4. Caùc taøi saûn chung coøn laïi khoâng ñöôïc thoûa thuaän chia laø taøi saûn chung cuûa vôï, choàng; 5. Các thỏa thuận khác ... ÑIEÀU 5 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Chuùng toâi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây : 1.Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật; 2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản; 4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên; Các cam đoan khác ... ĐIỀU 6 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 1. Chuùng toâi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này; 2. Hieäu löïc cuûa Vaên baûn thoûa thuaän chia taøi sản chung vợ chồng ñöôïc tính töø ngaøy ............................... Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Vaên baûn thỏa thuận chia taøi sản chung vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng thực của Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu); 3. Chuùng toâi đã tự đọc Vaên baûn thỏa thuận chia taøi sản chung vợ chồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Vaên baûn và ký vào Vaên baûn này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực. Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây: - Chuùng toâi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; - Chuùng toâi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; - Chuùng toâi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; - Chuùng toâi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; - Chuùng toâi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; - Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; Người vợ Người chồng (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC Ngày…..tháng.….năm.…..(bằng chữ.…………………………………………) (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn) Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí Minh. (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân) Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh. Chứng thực: - Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này được lập giữa ông....................................................... và bà.........................................................; Ông ..................................................... , bà ......................................................... đã tự nguyện thỏa thuận chia tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận; - Tại thời điểm chứng thực, ông ..........................................................., bà..................................................... đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung thỏa thuận chia tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; - Ông ........................................... , bà .......................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung và đã ký vào Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trước sự có mặt của tôi; Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây: - Ông ........................................... , bà .......................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông .......................................... , bà ........................................................... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông ......................................... , bà ............................................................ đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chungợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông .......................................... , bà ........................................................... đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông .............................................. , bà ....................................................... đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; Ông ............................................ , bà ....................................................... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản, đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; Ông ........................................... , bà ........................................................ đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; - Ông ............................................ , bà ........................................................ đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng , đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng này được lập thành ............... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ....... trang), cấp cho: + ........................... bản chính; + ........................... bản chính; + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. - Số chứng thực......................... , quyển số ...........TP/CC- ........................ Người có thẩm quyền chứng thực (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

File đính kèm:

  • docVan Ban Thoa Thuan Chia Tai San Chung Cua Vo Chong.doc