Đơn đề nghị mua hóa đơn

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 13/08/2015 | Lượt xem: 1367 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị mua hóa đơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3.3. Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………, ngày……… tháng……… năm……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN Kính gửi:…………………………………………………………………………………… I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:……………………………………………………… 1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………... 2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………... 3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………………. 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………….. 5. Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………... + Cố định:…………………………………………………………………………………………. + Di động:…………………………………………………………………………………………. 6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………… 7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):…………………………………………………………… 8. Số lượng lao động:…………………………………………………………………………….. 9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):………………. Số CMND người đi mua hóa đơn:……………………………………………………………….. Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp:................................................................................... II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua: Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau: Đơn vị tính: Số S T T Loại hóa đơn, chứng từ Tồn đầu kỳ trước Số lượng mua kỳ trước Sử dụng trong kỳ Còn cuối kỳ Số lượng mua kỳ này Sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy Cộng Tôi xin cam kết: Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ. Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ghi chú: - Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị mua hóa đơn.doc
Mẫu đơn liên quan