Đơn xin học lại (Trường Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ)

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại (Trường Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI *** Kính gửi: Hiệu Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Tôi tên : ................................................................ Mã số sinh viên: .................... Ngày sinh : ............................................................................................................. Nơi sinh : ............................................................................................................... Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................... Là sinh viên lớp : ................................................................. khóa .....(20 - 20 ) Hệ đào tạo: Chính quy. Trong năm học: 20 - 20 , tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học ……… học kỳ, với lý do .................................................................................................................. và đã được Hiệu trưởng đồng ý theo Quyết định số: ……../QĐ-ĐHKTCN, ngày .….. tháng …… năm ……… Nay đã hết thời gian xin tạm nghỉ học, kính trình Hiệu trưởng cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học. Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng./. . . . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . . . * Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) * XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG * Ý KIẾN CỦA KHOA

File đính kèm:

  • pdfĐơn xin học lại (Trường Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ).pdf