Mẫu thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục VI-2 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN… CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày…..tháng…..năm…… THÔNG BÁO Về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Kính gửi: (Tên hộ kinh doanh) Tên Cơ quan đăng ký kinh doanh: Địa chỉ trụ sở: Điện thoại: Fax: Email: Website: Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày tháng năm của Ông/Bà: là về việc: Cơ quan đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau: Ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: …… CHỨC DANH NGƯỜI KÝ (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docMau Thong Bao Sua Doi, Bo Sung Ho So Dki Ho Kinh Doanhwww..doc