Bản đăng ký xét thưởng công trình khoa học

docx1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1582 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản đăng ký xét thưởng công trình khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN ĐƠN VỊ:……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 BẢN ĐĂNG KÝ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC THÔNG TIN CỦA TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ Họ tên:….............................................................. …………….Giới tính:………………………………. Đơn vị công tác (Phòng/Khoa/Bộ môn): …………………………………………………………………. Chức danh khoa học, học vị:………………………………………………………………………………. Chuyên ngành:…………………………………………………………………………………………….. Chức vụ quản lý (nếu có): ………………………………………………………………………………… Số điện thoại: ………………………………….. Email: ………………………………………………... THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH Tổng số công trình đăng ký: ……….. Công trình 1: Thông tin về công trình: Tên (các) tác giả Tên công trình Tên tạp chí (kỷ yếu) Trang Số Năm Nhà xuất bản, ISSN Dạng công bố: Toàn văn: Tóm tắt: Tên (các) tác giả đang là giảng viên củaĐHSG: …………………………………………………….. Tên tác giả là nghiên cứu sinh, học viên cao học (nếu có): ………………………………………………. Công trình này đã đăng ký xét thưởng trước đây hay chưa? ……………………………………………... Có đồng tác giả nào khác cũng đăng ký xét thưởng công trình này hay không? ………………………… Mức điểm (tự đánh giá theo quyết định số 2501/QĐ-ĐHSG-QLKH&SĐH, ngày 10/10/2014): ………... Ghi lại tóm tắt bài báo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (không quá 10 dòng): …………………………. Công trình 2: …………… Công trình 3: ……………. CAM ĐOAN Tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin trong bản đăng ký này. Người đăng ký (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Gửi kèm bản photo toàn văn công trình có ghi tênTrường Đại học Sài Gòn và trang bìa tạp chí; - Bản đăng ký cần có chữ kí tươi và 01 bản gửi qua email: qlkh@sgu.edu.vn, tiêu đề: Đăng ký xét thưởng – Tên tác giả. - Chỉ nhận các bài báo thuộc năm đăng ký và năm kề trước đó.

File đính kèm:

  • docx1418173992_ban_dang_ky_xet_thuong_cong_trinh_kh_1099.docx
Mẫu đơn liên quan