Biên bản nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 1563 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN ĐƠN VỊ…………………… …………………………………… …………………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày …..tháng…… năm…. BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHÍNH THỨC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Chủ nhiệm: Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của số…………….QĐ/VKHTLVN-KHTH ngày Thời gian họp nghiệm thu: Địa điểm: I. Thành phần dự họp: 1.1. Hội đồng nghiệm thu: Có mặt Vắng: 1.2. Khách mời: II. Nội dung: 2.1. Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (có báo cáo kèm theo) 2.2. Nhận xét của các uỷ viên phản biện. (văn bản kèm theo) 2.3. Uỷ viên Hội đồng và đại biểu đặt câu hỏi, chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến và trả lời. Tóm tắt ý kiến của ủy viên hội đồng: 2.4. Hội đồng họp riêng và bỏ phiếu: - Bầu Ban kiểm phiếu: Trưởng Ban: Hai thành viên: - Kết quả bỏ phiếu: (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 2.5. Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng III. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng: THƯ KÝ HỘI ĐỒNG (kí và ghi rõ họ tên) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (kí và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_nghiem_thu_chinh_thuc_de_tai_cap_co_so_5371.doc
Mẫu đơn liên quan