Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

docx2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 7933 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG ------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Tương Dương, ngày…....... tháng…....... năm…........   BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH   1. Công trình: Xây dựng Kè chống sạt lở bờ hữu Sông Lam đoạn thị trấn Hòa Bình- huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An.  2. Hạng mục: Cống thoát nước. 3. Thành phần tham gia nghiệm thu:  a. Đại diện ban quản lý dự án : - Ông: Nguyễn Văn Hải Chức vụ: Trưởng ban QLDA - Ông: Nguyễn Đình Hòa Chức vụ: Kỹ thuật A b. Đại diện đơn vị TVGS: CT TNHH Ứng Dụng Tiến Bộ KHKT Xây Dựng Thái Hoàng - Ông: Thái Khắc Hoàng Chức vụ: Giám đốc - Ông: Thịnh Văn Thanh Chức vụ: TVGS hiện trường c. Đại diện nhà thầu thi công : Công ty TNHH Minh Quang -Ông: Lê Quang Huy Chức vụ: Giám đốc -Ông: Phan Đình Viết Chức vụ: Kỹ thuật thi công.  4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :      Bắt đầu :             …....... ngày…........ tháng…....... năm…......        Kết thúc :           ….......  ngày…........ tháng…....... năm…...... Tại: Chân công trình.     5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:            a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu. - Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi đã được chấp thuận. - Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng được áp dụng: +Tổ chức thi công: TCVN 4055-1985 +Nghiệm thu công trình xây dựng: TCVN 4091-1985 +Công tác đất: TCVN 4447:1987. +Thi công và nghiệm thu công tác nền móng: TCVN 79-1980. +Kết cấu BT và BTCT: TCVN 4452-87. +Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng: TCVN 4459-87. +Công trình thủy, xây lát đá, yêu cầu kttc và nghiệm thu 14TCN 12-2002 +Công tác hoàn thiện TCVN 5674-1992 +Hệ thống an toàn lao động TCVN2287-1978 và các TCVN khác -Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng trong xây dựng. - Kết quả kiểm tra, thí nghiệm. - Các biên bản nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng. - Các biên bản nghiệm thu nội bộ bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng. b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật); c) Các ý kiến khác nếu có. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.  Kết luận : - Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.             Các bên trực tiếp tham gia nghiệm thu cùng ký tên. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT A Nguyễn Văn Hải Nguyễn Đình Hòa ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT GIÁM ĐỐC TV GIÁM SÁT Thái Khắc Hoàng Thái Khắc Sáu ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Lê Quang Huy Phan Đình Viết   

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_hoan_thanh_cong_9521.docx
Mẫu đơn liên quan