Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 2000 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG Ngày........ tháng......... năm.......... - Căn cứ Hợp đồng số:........./HĐKT-…...... ngày........ tháng.............. năm … Hôm nay, ngày........ tháng......... năm.......... tại Công ty…………,chúng tôi gồm: Bên A: CÔNG TY Đại diện: ........................................... Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: Giấy phép kinh doanh số: Mã số thuế: Tài khoản: Tại ngân hàng: Bên B: CÔNG TY Đại diện: ........................................... Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: Giấy phép kinh doanh số: Mã số thuế: Tài khoản: Tại ngân hàng: ................................................................................................................................................. Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau: Điều 1: Nội dung: - Bên B bàn giao cho bên A ………………………………................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. + Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: ................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. + Bên A thanh toán cho bên B:................................................................................................................. - Tổng số tiền:.................................................................... - Bằng chữ: ....................................................................... (Chưa bao gồm 10 % thuếVAT ) Xác nhận đã bàn giao: …………………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Điều 2: Kết luận: + Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ……….............................................. + Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao. + Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết. (Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau) ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (kí và ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (kí và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_nghiem_thu_va_thanh_ly_hop_dong_1626.doc
Mẫu đơn liên quan