Biên bản nghiệm thu và bàn giao vật tư, thiết bị

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 10440 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản nghiệm thu và bàn giao vật tư, thiết bị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TT PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:.................. /20….. /NTBG-TTPVTH BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO VẬT TƯ, THIẾT BỊ V/v bàn giao …………………………… Căn cứ Tờ trình của TT Phục vụ trường học ngày ………… v/v mua sắm, sửa chữa thiết bị ……………. tại …………………. đã được Ban Giám hiệu phê duyệt; Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. , tại trường Đại học Nha Trang, chúng tôi gồm: BÊN GIAO: CTY …………………………………………… Ông/Bà ………………………… Chức vụ: …………………………… BÊN NHẬN: ………………………………………………… Ông ………………………….. Chức vụ: ……………………………. Ông …………………………. Chức vụ: ……………………………. ĐẠI DIỆN: Ông Hồ Thành Sơn Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Ông Trần Trọng Tải P.Giám đốc TTPVTH Tiến hành kiểm tra và giao nhận thiết bị sau: TT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ SỐ, TÍNH NĂNG, KỸ THUẬT ĐVT SL Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) BẢO HÀNH 1 2 3 4 5 TỔNG CỘNG - Các yêu cầu về thiết bị: + Thiết bị đảm bảo mới 100% ; + Bảo hành thiết bị: 12 tháng; Tình trạng bàn giao, nghiệm thu: Thiết bị đáp ứng các yêu cầu trên ; Đề nghị: Đưa vào quản lý và sử dụng thiết bị; - Các bên cùng thống nhất với nội dung trên. Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị được lập thành 04 bản có giá trị như nhau. BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_nghiem_thu_va_ban_giao_vat_tu_thiet_bi_9297.doc
Mẫu đơn liên quan