Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí

doc2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC VI ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế) Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội huyện . Họ và tên:...................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................. Nơi sinh:................................................................................................................................ Lớp: ..............................Khóa:..................................Khoa:........................................... Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:............................................................................... Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):................................................................................. Xã (Phường): .. Huyện (Quận): Tỉnh (Thành phố): .............................. Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 86):. Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. , ngày .... tháng .... năm .. Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế Trường: Xác nhận anh/chị: ......................................................... Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ Học kỳ: Năm học khoa ........................ khóa học ................ thời gian khóa học (năm); Hình thức đào tạo: .. (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...). Kỷ luật: .. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). Mức thu học phí: ..đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu theo niên chế). Đề nghị phòng lao động - thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/chị theo quy định và chế độ hiện hành. , ngày. tháng. năm Thủ trưởng đơn vị

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_cap_bu_tien_mien_giam_hoc_phi.doc