Đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học trường Đại học khoa học, Đại học Huế

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học trường Đại học khoa học, Đại học Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[Mẫu PK1] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Kính gửi: Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục Họ và tên sinh viên: Mã sinh viên: . Số điện thoại liên lạc: Hiện đang học ngành: .. Khóa: Tôi đã tham dự thi kết thúc học phần học kỳ ......., năm học .................................... Tên học phần: Tên đề tài (nếu bài thi tiểu luận): Mã học phần: Nhóm: ........... Phòng thi: Ngày thi: ... Giờ thi: .. Điểm thi: Nay tôi viết đơn này kính mong quý cấp xem xét, phúc khảo bài thi của học phần trên. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20.. Người nhận đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) ST:..SP:.. Lưu ý: Kết quả phúc khảo sẽ được thông báo chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận đơn, trên website của Nhà trường ( id=39). Nếu kết quả phúc khảo khác kết quả chấm lần đầu, trong vòng 30 ngày, sinh viên đến Phòng KT và BĐCLGD nhận lại lệ phí.

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_phuc_khao_bai_thi_ket_thuc_hoc_phan_bac_dao_tao.doc