Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư

doc2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP-LS-01 (Ban hành kèm theo Thông tư số ...../......../TT-BTP) Ảnh 3x4 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Hồ sơ kèm theo 02 ảnh 3x4 Kính gửi: Bộ Tư pháp Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................... Nam/Nữ............... Ngày sinh: ................/............./...................... Quốc tịch: ...................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................... ....................................................................................................................................................... Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................................... Điện thoại: ...................................................... Email: ............................................................. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .............................................. Ngày cấp: ......../......../........................ Nơi cấp:...................................................................... Nơi tập sự: ............................................................................................................................... Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ...................... năm ................... Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):.............................................. Đề nghị được cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư (Nếu cấp lại ghi rõ số chứng chỉ hành nghề luật sư đã cấp và lý do cấp lại). Chứng chỉ hành nghề luật sư đã cấp số: ............................Ngày cấp: ......../......./.......... Lý do cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư: ..................................................................... ....................................................................................................................................................... Quá trình hoạt động của bản thân (ghi rõ thời gian, làm gì, ở đâu từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay, bao gồm chức danh, chức vụ đảm nhiệm, thời gian đào tạo nghề luật sư và thời gian tập sự hành nghề luật sư (nếu có)): ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Khen thưởng, kỷ luật (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay; trường hợp kỷ luật thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”): .................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ghi rõ có hay không việc truy cứu trách nhiệm hình sự? Nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án và cơ quan ra bản án và gửi kèm bản án): ...................................................................... ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định. Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_cap_cap_lai_chung_chi_hanh_nghe_luat_su.doc