Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (tập thể)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1776 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (tập thể), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM (Tập thể) Kính gửi: ……………………………………………… Tôi tổ chức, cá nhân:.................................................................................... Địa chỉ:......................................................................................................... Số điện thoại liên lạc:………………………………………………........... Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT và Văn bản quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh, thành phố, chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép dạy thêm. Tên cơ sở dạy thêm:……………………………………………………..... Địa điểm:…………………………………………………………………. Số phòng học:…………….trong đó……….phòng loại………........m2 …………phòng loại…….........m2 ...…………phòng loại….....….m2 Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế. Giáo viên: (có danh sách kèm theo) Thực hiện dạy thêm (ghi số liệu theo dự kiến) Lớp Môn….. Môn…… Môn…… Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh Học phí:…………………… đồng/tiết học/ học sinh. Nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, thành phố đã ban hành./. Ý kiến Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép UBND Phường (xã), thị trấn (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)

File đính kèm:

  • doccapphepdaythem(dvtapthe).doc
Mẫu đơn liên quan